25 SUCCESS STORY

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้”

สนิท ทิพย์นางรอง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีลิ่มทอง

“การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่”

ศรีนวล วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน”

พรนับพัน วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง”

จารุวรรณ คำเมือง โครงการบ้านสามขา

“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย”

อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง

“จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ”

ตะวัน ถิ่นถาวรกุล โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเองเร็ว ก็สามารถกำหนดก้าวเดิน วางแผนและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ”

บุญจิรา อังสุมาลี โครงการ Thaicom Robo Camp

“I didn’t see it as a problem. I see it as a challenge.”

เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม โครงการ Thaicom Robo Camp

“การพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ”

ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล โครงการ You Can Do It

“การไม่รู้จักตัวเองดีพอ อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในชีวิตไป”

ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ โครงการ Thaicom Robo Camp

“ศึกษา สังเกต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ”

ภาณุวัชร์ เอกจีน โครงการธรรม(ะ)ทันที

“เมื่อมีโอกาส ใช้โอกาสให้คุ้มค่า แม้สิ่งที่ทำจะเหนื่อย แต่ดีกว่าเสียโอกาสไป”

พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ โครงการธรรม(ะ)ทันที

“ธรรมะสร้างสติ เติมเต็มให้รู้จัก สำรวจและพัฒนาตนเอง”

ณัฐชนน บุญสอน โครงการ 50 ทุน ม.ชินวัตร

“การไม่ปิดกั้นตัวเอง จะนำไปสู่โอกาสมากมายในชีวิต”

ณัฐชยา กิจมงคลชัย โครงกาาร 50 ทุน ม.ชินวัตร

“ความรู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น”

ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเอง มีความฝัน เรียนรู้ความผิดพลาด เพื่อไปสู่ความสำเร็จ”

อดิศักดิ์ ปู่หล้า โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ทุกครั้งที่เปิดอ่าน นั้นคือเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้ว”

วันดี คชานันท์ โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“การอ่านหนังสือ คือหนทางที่ทำให้เด็กก้าวทันโลกได้”

ศรุตยา ชื่นชมนาง โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ถ้าวันนั้นไม่อ่านหนังสือ ก็คงไม่พบโอกาส ไม่มีแรงผลักดันให้ศึกษาต่อ”

อาทิตยา บุญนาค โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“การอ่าน ล้วนแต่ให้ความรู้และเปิดโลกใบใหม่”

อัครพล อัครวรรณ โครงการ Man City

“ทำให้เด็กได้รับชัยชนะ มีความสุขมากกว่าชัยชนะของตนเอง”

นิภาวรรณ ปัญโญสุข โครงการ Man City

“สิ่งที่ทำอยู่ ถ้ารู้ว่าทำเพื่อใคร จะเป็นแรงผลักดันและพลังให้เราก้าวต่อไป”

เจนภพ โพธิ์ขี โครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์

“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง แต่ถ้าไม่ลงมือทำ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ”

ศิรยุทธ กระจายศรี โครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์

“จงให้ความสำคัญกับพรแสวง เพราะพรแสวงทำให้เราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิม”

วิษณุพงษ์ ทองเจิม โครงการ Coach T-Licence

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ”

OUR PROJECT