"ศึกษา สังเกต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ" ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“เมื่อมีโอกาส ใช้โอกาสให้คุ้มค่า แม้สิ่งที่ทำจะเหนื่อย แต่ดีกว่าเสียโอกาสไป" ภาณุวัชร์ เอกจีน เลขาธิการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ปี 2016) หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“ธรรมะสร้างสติ เติมเต็มให้รู้จัก สำรวจและพัฒนาตนเอง" พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“ความรู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น" ณัฐชยา กิจมงคลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“รู้จักตัวเอง มีความฝัน เรียนรู้ความผิดพลาด เพื่อไปสู่ความสำเร็จ" ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทส่งออกสินค้าผลไม้อบกรอบ บริษัท คุณหนูไทยแลนด์ จำกัด หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

"ทุกครั้งที่เปิดอ่าน นั้นคือเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้ว" อดิศักดิ์ ปู่หล้า คุณครูโรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

"การอ่านหนังสือ คือหนทางที่ทำให้เด็กก้าวทันโลกได้" วันดี คชานันท์ ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“ถ้าวันนั้นไม่อ่านหนังสือ ก็คงไม่พบโอกาส ไม่มีแรงผลักดันให้ศึกษาต่อ" ศรุตยา ชื่นชมนาง แชมป์สุดยอดนักอ่าน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“การอ่าน ล้วนแต่ให้ความรู้และเปิดโลกใบใหม่" อาทิตยา บุญนาค แชมป์สุดยอดนักอ่าน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...