SpeakUP Thailand By Thaicom Foundation

 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองโลก
ด้วยทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ

 

 

“ร่วมกระตุ้นเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก ด้วยและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

 

SpeakUP Thailand
By
Thaicom Foundation

 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคม
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเป็นพลเมืองโลก
ด้วยทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย
ทั่วประเทศ

 

 

“ร่วมกระตุ้นเยาวชนไทย
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
พลเมืองโลก ด้วยและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21”

OUR PROJECT