WHO WE ARE

เราคือ

องค์กรของคนรุ่นใหม่จากครอบครัวชินวัตร

 

ความเชื่อของเราคือ

ขบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ และการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดี

 

เราอยากทำอะไร

ให้โอกาสด้านการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน
อย่างมืออาชีพ และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

 

งานของเราคือ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยผ่านการเรียนรู้สมัยใหม่

 

ความภูมิใจตลอด 25 ปี

ได้ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย
สร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชน

 

OUR PROJECT