ร่วม 10 ปีแล้ว
ที่มูลนิธิไทยคม มอบทุนการศึกษา
เพื่อช่วยต่อยอดโอกาส และสร้างปัญญา
ให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

 

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

 

การให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือ การให้ปัญญา

 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมได้มอบทุน ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยไปแล้ว จำนวน 3,233 ราย ด้วยงบประมาณสูงถึง 77,352,500 บาท เพราะมูลนิธิฯ เชื่อว่าการให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือการให้ปัญญา โดยมีตัวอย่างโครงการมอบทุนให้กับน้องๆ เยาวชน ดังนี้

 

โครงการ “ต่อทุนหนุนฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 400 ทุน มูลค่า 5 ล้านบาท สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยมอบทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

 

โครงการ “ทุนสู่ฝันสันกำแพง” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันกำแพง จำนวน 101 ทุน มูลค่า 252,500 บาท

ร่วม 10 ปีแล้ว
ที่มูลนิธิไทยคม มอบทุนการศึกษา
เพื่อช่วยต่อยอดโอกาส
และสร้างปัญญา
ให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

 

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

 

 

การให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือ การให้ปัญญา

 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมได้มอบทุน ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยไปแล้ว จำนวน 3,233 ราย ด้วยงบประมาณสูงถึง 77,352,500 บาท เพราะมูลนิธิฯ เชื่อว่าการให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือการให้ปัญญา โดยมีตัวอย่างโครงการมอบทุนให้กับน้องๆ เยาวชน ดังนี้

 

โครงการ “ต่อทุนหนุนฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 400 ทุน มูลค่า 5 ล้านบาท สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยมอบทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

 

โครงการ “ทุนสู่ฝันสันกำแพง” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันกำแพง จำนวน 101 ทุน มูลค่า 252,500 บาท

OUR PROJECT