About Us

WHO WE ARE

เราคือใคร

มูลนิธิไทยคม คือหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ ของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิด Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศ

OUR 30 –YEAR LEGACY

เราทำอะไรตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ความภูมิใจตลอด 30 ปี ที่เราได้ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย พร้อมสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการทางด้านการศึกษา โดยสนับสนุนโรงเรียน ให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทำด้วยตัวเอง พร้อมยังเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน
โครงการทางด้านกีฬา เพื่อฝึกฝนคนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักฟุตบอล ให้ได้เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อให้เยาวชนไทย รู้จักตนเอง มีความพร้อม มีทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนนักเรียนไปแล้วกว่า 200,000 คน พร้อมสร้างเครือข่ายคุณครูคุณภาพมากกว่า 200 คน ทั่วประเทศไทย

OUR NEW CHALLENGE

ความท้าทายใหม่ที่เราเผชิญ

มุ่งสู่ปีที่ 30 ท่ามกลางความท้าทายจากพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนไทยจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นกว่าอดีต แต่เรามองเห็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งประการของสังคมที่เติบโตขึ้นทุกวัน นั่นคือเด็กและเยาวชน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียดได้ง่ายมากขึ้น หลายคนขาดทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความเครียด จนอาจตกลงสู่ภาวะของการเป็นโรคทางจิตใจ อย่างเช่น โรคเครียด โรควิตกกังวล หรือโรคซึมเศร้า หลายคนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากเกินพอดี จนทำให้ขาดสมาธิ ไขว้เขว และมีเป้าหมายในชีวิตไม่ชัดเจน ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่อีกประการ ที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการสนับสนุนอย่างมากในทุกวันนี้ นั่นคือการเรียนรู้โลกภายในใจตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ มีกำลังใจที่ดี และสามารถรับมือกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม

OUR INITIATIVE FOR 21st CENTURY

สิ่งที่เราทำในศตวรรษที่ 21

มูลนิธิไทยคม จึงสานต่อวิสัยทัศน์ในการส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดรับกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กไทยและคนรุ่นใหม่ เติบโตอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีสติ โดยมุ่งเน้นเด็กและเยาวชน ตลอดจน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ที่เปรียบเสมือนบุคคลต้นแบบ ให้มีทักษะในการใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะทางจิตใจที่แข็งแรง ผ่านแนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่
Focus เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ มีความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์  
Aware เกิดการตระหนักรู้ ทั้งในการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และเข้าใจสังคม 
Resilient มีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบได้ดี
Balance เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแบบสมดุลย์
 
ทั้งนี้เรามุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการ คิดเป็น ทำเป็น  ตื่นรู้ พร้อมต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพตัวเอง ให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถสร้างสังคมคุณภาพต่อไป