IMG_3582

การแนะนำข้อมูลชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้านบุญเรือน เฒ่าคำ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน ที่เป็นต้นแบบของการเสียสละเพื่อส่วนรวม

Both comments and trackbacks are currently closed.