IMG_4157

ในวันนี้นอกจากคณะจากดรุณสิกขาลัย มูลนิธิไทยคมแล้ว ยังมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสามขามาร่วมพิธีนี้ด้วย

Both comments and trackbacks are currently closed.