เม็ดเงินไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่ากับความตั้งใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของชาติ

 

โครงการ “ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม
มหาวิทยาลัยชินวัตร 50 ทุน 50 ล้านบาท”

 

 

50 ทุน 50 ล้านบาท เชื่อมเด็กไทยทัดเทียมนานาชาติ

 

มูลนิธิไทยคมอยากเห็นเด็กไทยเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และมีความสามารถพัฒนาประเทศทัดเทียมประเทศอื่นๆ บนโลก จึงได้มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เข้าถึงระบบการศึกษาแบบนานาชาติ โดยมีผู้สนใจสมัครจำนวน 350 คน และคัดเลือกจำนวน 50 คน รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 50 ทุน

 

เม็ดเงินไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่ากับความตั้งใจให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กๆ
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้น
เป็นกำลังสำคัญของชาติ

 

โครงการ
“ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม
มหาวิทยาลัยชินวัตร
50 ทุน 50 ล้านบาท”

 

 

50 ทุน 50 ล้านบาท
เชื่อมเด็กไทยทัดเทียมนานาชาติ

 

มูลนิธิไทยคมอยากเห็นเด็กไทยเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และมีความสามารถพัฒนาประเทศทัดเทียมประเทศอื่นๆ บนโลก จึงได้มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เข้าถึงระบบการศึกษาแบบนานาชาติ โดยมีผู้สนใจสมัครจำนวน 350 คน และคัดเลือกจำนวน 50 คน รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 50 ทุน

OUR PROJECT