มูลนิธิไทยคม

Since 2536

ตลอด 30 ปี ปรัชญาในการดำเนินงานของเราอยู่บนพื้นฐานความเชื่อในเรื่อง Lifelong Learning และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

เรามุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของความเป็น Active Learner ของเยาวชนไทย ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 50 โครงการด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เรายังคงสานต่อปณิธานเดิมภายใต้แนวคิด “ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก” มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เยาวชนและคนไทย มี Mindset & Skillset ที่สอดคล้องกับโลกอนาคต ตระหนักรู้เท่าทัน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน มีมุมมองที่ดีต่อทั้งตนเอง ผู้คน สังคม และโลก เพื่อให้เติบโตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ

MILESTONE

การเดินทางตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราด้วยความร่วมมือกับเครือข่าย มุ่งเน้นในการให้โอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนไทย มีทักษะสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เพื่อให้เด็กไทย คิดเป็น ทำเป็น แข่งขันได้ในเวทีโลก มาอย่างต่อเนื่อง

OUR SOCIAL IMPACT

KNOWLEDGE IS
CONSTRUCTED,
NOT TRANSFERRED

เรามุ่งเน้นให้เด็กลงมือปฎิบัติ สร้างการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อค้นพบสิ่งที่มีความหมายกับชีวิต

Learning
Community

ปราชญ์ชาวบ้านลิ่มทอง ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

SCHOLARSHIP
OPPORTUNITY

สนับสนุนทุนให้นักเรียนกว่า 3,000 คน รวมยอดทุนการศึกษาเป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท

WELL
BALANCED LIFE

ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่สมดุลย์ ร่างกายที่ดูแลอย่างดี (Stay Healthy) และจิตใจที่เข็มแข็ง (Strong Minded) คือสองปัจจัยหลักที่จะพาชีวิตไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

SUCCESS STORY