you can do it

THAICOM FOUNDATION

มูลนิธิไทยคม คือหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ ของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนไทย 

ตามแนวคิด Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศ

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สังคมเผชิญความท้าทายรูปแบบใหม่มากมาย มูลนิธิไทยคม จึงสานต่อวิสัยทัศน์ในการส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดรับกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กไทยและคนรุ่นใหม่ เติบโตอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีสติ

กุญแจสำคัญแห่งการสร้างความสุข เริ่มต้นที่จิตใจอันแข็งแรง

โครงการ Strong Minded Citizen คือการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังใจ และมีความพร้อมในการส่งต่อพลังบวกสู่คนรอบตัวเพื่อก่อเกิดปรากฏการณ์การส่งต่อจิตใจที่แข็งแรงสู่สังคม สนับสนุนให้ทุกการใช้ชีวิตตระหนักถึงการดูแลจิตใจตัวเองและใส่ใจจิตใจของผู้อื่น ผ่านหลากหลายโครงการ
 
มูลนิธิไทยคม

 

YOU CAN DO IT

ค้นพบตัวเอง ในโลกอนาคตแห่งความหลากหลาย

มูลนิธิไทยคม มอบโอกาสเท่าทันโลกค้นพบตนเอง ค้นพบศักยภาพในโลกสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือวิเคราะห์ รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น พร้อมสร้างสังคมคุณภาพ บนโลกแห่งความหลากหลาย

มูลนิธิไทยคม

 

GOOD MORNING FAMILY

สุขใดเล่า จะเท่าครอบครัว

โครงการสร้างสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวของมูลนิธิไทยคม ค้นพบความสุขด้วยความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม การบรรยาย และหลักสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและสายใยในครอบครัว

มูลนิธิไทยคม

 

THAICOM AWAKEN

เยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ

โครงการสร้างโอกาสและมอบเวทีให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมแห่งจิตใจที่แข็งแรง ผ่านการระดมสมองประลองไอเดีย ในการสร้างเครื่องมือสื่อสารกับสังคมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างแนวทางปฏิบัติให้สังคมเต็มไปด้วยจิตใจที่แข็งแรง

thaicom stat
donation

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส สร้างอนาคตแก่เยาวชนไทยได้ที่

bbl donate

"*" indicates required fields

แนบหลักฐานการโอนเงิน (.JPG หรือ .PNG)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.