MAJOR SOCIAL ISSUES

โลกในอนาคตที่มีความเป็น One World มีความพลวัตร ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยากที่จะคาดเดา ยากที่จะวางแผนรับมือ (VUCA environment) บริบทสังคมของเด็กไทยในศตวรรษหน้า Mental Exhaustion Society เด็กไทยต้องเติบโตมาในภาวะที่มีความเครียด และความเหนื่อยล้าทางใจ อย่างเลี่ยงไม่ได้

80.6% ของคนเมือง

มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้น และมากกว่าผู้อาศัยในเขตชนบทเกือบครึ่ง (48.9%)

คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน

มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตาย 6 คนต่อชั่วโมง โดยผู้ป่วยจำนวน 100 คน สามารถเข้าถึงการรักษาเพียง 28 คนเท่านั้น และทำให้คนไทยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Top 3 ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทย

มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้น และมากกว่าผู้อาศัยในเขตชนบทเกือบครึ่ง (48.9%) Mental Health Check In ในปี 2565 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 1,149,231 ราย ปัญหาหลักสุขภาพจิตในสังคมไทยได้แก่ ซึมเศร้า ภาวะหมดไฟ และมีความเครียดสูง

เด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
มีโอกาสเรียนรู้โลกภายนอกมากมาย
แต่กลับขาดโอกาสกลับมาเรียนรู้โลกภายใน
  • Loss of sense of self ขาดการกลับมารู้จักตัวเองอยากแท้จริง
  • Terror outburst ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม เร้าให้มีอารมณ์เชิงลบเป็นหลัก
  • Unbalanced Life ไม่มีเวลาเพื่อใช้ชีวิตตามแบบที่ชอบ
  • Packs of lone wolves มวลชนผู้โดดเดี่ยว
  • Echo Chamber ครอบงำความคิด สร้างความเกลียดชังให้คนในสังคม ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

THAICOM THE NEXT MOVE

มูลนิธิไทยคม ในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง พลเมืองโลกที่มีทักษะพื้นฐานสำคัญคือ “ความตระหนักรู้ในตนเอง” เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพ

VISION STATEMENT

สนับสนุน ส่งเสริม และส่งมอบโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เด็ก เยาวชน และคนไทย เรียนรู้ และเติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ แบบเท่าทันโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก

MISSION

1. ให้ความรู้ ฝึกฝน เผยแพร่ เพื่อส่งมอบทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และคนไทย

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม (ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ) อันนำไปสู่สูุ่ขภาวะอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู่สังคม

3 YEARS GOAL

    1. มูลนิธิไทยคมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมตื่นรู้ สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างพลเมืองโลกที่มีความตระหนักรู้ในตนเอง

2. มุ่งพัฒนากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนทำงาน ให้มีทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง สามารถจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นการมีส่วนร่วม พร้อมใช้ศักยภาพ
ที่มีช่วยยกระดับสังคมในฐานะพลเมืองโลกได้

3. สร้างแรงกระตุ้น และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพ่อแม่ ครอบคลุมไปถึงกลุ่มครู ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน ให้เป็นพลเมืองโลกที่มี
ความตระหนักรู้ในตนเอง