เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม โครงการ Thaicom Robo Camp

“การพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ”

เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย