ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ โครงการ Thaicom Robo Camp

“ศึกษา สังเกต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ”

ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม