มูลนิธิไทยคม

THAICOM FOUNDATION

มูลนิธิไทยคมในศตวรรษที่ 21 ผลักดันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้สถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะและความรู้เดิมกำลังถูกแทนที่ด้วยทักษะและความรู้ใหม่ มูลนิธิไทยคมจึงได้หยิบเอาจุดยืนเดิมของผู้ก่อตั้ง ผนวกกับความต้องการของโลกอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนคนไทยให้สามารถ

“ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก”

มูลนิธิไทยคม เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และตั้งใจสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ฟูมฟักแนวคิด
เก็บเกี่ยว 6 คุณสมบัติ ความเป็นพลเมืองโลกในตัวอย่างครบถ้วนและรอบด้าน

FORWARD LOOKING
คิดอนาคต

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่มิติเดียว พลเมืองโลกจำเป็นต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มองการณ์ไกลไปที่อนาคต เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย มองทุกอย่างได้อย่างรอบด้าน ครบถ้วน นำไปสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคมและเป็นระบบ สามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวได้อย่างตรงไปตรงมา มีศักยภาพในการผลักดันไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตนเอง

Read more

Show less

OPPORTUNITY CREATING
แสวงหาโอกาสลงมือ

การมองเห็นโอกาสรอบตัว เข้าหาและขวนขวายสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นผู้กล้าริเริ่ม กล้าลงมือทำ รวมถึงการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะแหล่งความรู้ออนไลน์คือสิ่งที่เราเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากทั่วทุกมุมโลก

Read more

Show less

TECHNOLOGY LITERACY
เท่าทันเทคโนโลยี

หยิบฉวยเอาวิทยาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับชีวิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และการจะทำสิ่งนี้ได้จำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบ ต่อยอดเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมวงกว้าง

Read more

Show less

COLLABORATIVE 
ร่วมสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากคนรอบตัว เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ในแบบของพลเมืองโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านความสัมพันธ์ เห็นใจผู้อื่นและเข้าใจตนเอง และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยชุดความรู้ใดเพียงเรื่องเดียว

Read more

Show less

STRONG MINDED
จิตใจเข้มแข็ง

มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายรอบตัว มีทักษะในการสำรวจตัวเอง กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ เพื่อจัดการตัวเองให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเข้าอกเข้าใจ เท่าทันความรู้สึก และมองเห็นทิศทางที่ตนอยากจะเติบโตไปในอนาคต

Read more

Show less

SOCIAL ADVOCATED
ใส่ใจพัฒนาสังคม

เข้าใจความหลากหลายในสังคมรอบตัว และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน มีทักษะในการคิดและออกแบบการเสริมสร้างสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถ้วนหน้า ส่งต่อสังคมคุณภาพให้แก่คนรุ่นต่อไป

Read more

Show less

thaicom stat
donation

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส สร้างอนาคตแก่เยาวชนไทยได้ที่

bbl donate

"*" indicates required fields

Hidden
ชื่อ-นามสกุล*

ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)

Address*
แนบหลักฐานการโอนเงิน (.JPG หรือ .PNG)*
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.