loader image

“คิดเป็น ทำเป็น” มีความรู้คู่ความดี
ประยุกต์หลักธรรมสู่เครื่องมือพัฒนาเยาวชน


โครงการธรรม(ะ)ทันที

คนเก่งมีมาก คนหายากคือคนดี

ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ ทักษะนอกตำราเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปจนถึงการประยุกต์ทักษะต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม ต่างก็มีความสำคัญไม่น้อย มูลนิธิไทยคมจึงต้องการพัฒนาเยาวชน ให้ “คิดเป็น ทำเป็น” ผ่านโครงการค่ายธรรม(ะ)ทันที ฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มองพุทธศาสนา เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถนำหลักธรรม และการฝึกสมาธิ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีประสิทธิภาพ

ธรรม(ะ)ทันที ทำความดีต้องควบคู่ความรู้

ธรรมะและความรู้ เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเยาวชนควบคู่กัน เพราะทั้งสองสิ่งนี้ต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน อย่างไม่น่าเชื่อ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน จะช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในโลกความเป็นจริงได้ เพราะเมื่อจิตมีคุณธรรม มีสติ มีสมาธิ ก็จะเกิดการฟังอย่างลุ่มลึกรอบด้าน คิดวิเคราะห์ความรู้ที่มีอย่างถี่ถ้วนก่อนนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมะจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิด สามารถทำได้ทันที และเห็นประโยชน์ได้ทันที