loader image
news & activity

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

Read More »

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้ . โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification)

Read More »

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

Read More »

มูลนิธิไทยคมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน

Read More »

มูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แก่มูลนิธิดวงประทีป ณ สำนักงานมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่น เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ น้ำดื่ม สบู่ และเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 50 ชุด

Read More »

มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และ สสส. จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »