loader image

“การอ่าน คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสร้างเด็กไทย
ให้มีนิสัยรักการอ่าน
คือ การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ”

โครงการ อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

การอ่านคือ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

จากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยของเด็กนักเรียนในชนบทและเด็กนักเรียนในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งมีอยู่กว่า 14,000 โรงทั่วประเทศ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน รวมถึงครูขาดความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ ทำให้เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสทางการเรียนรู้จนนำไปสู่ปัญหาที่ทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกและไม่สามารถเขียนสื่อความได้

‘เด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ
หรือไม่มีหนังสือที่ดีและเหมาะสมกับวัยให้อ่าน’

คำถามที่ว่า ‘เด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่มีหนังสือที่ดีและเหมาะสมกับวัยให้อ่าน’ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา ตามแนวคิดของคุณพานทองแท้, คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และคุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กไทย โดยมอบตู้หนังสือพร้อมด้วยหนังสือเสริมความรู้ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 52 เล่ม คละหมวดการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือวิทยาศาสตร์, หนังสือคณิตศาสตร์, หนังสือภาษาอังกฤษ, หนังสือศิลปะ, หนังสือความรู้รอบตัว, หนังสือเสริมสร้างพัฒนาการ EQ และสารานุกรม 4,500 ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็ก เป็นต้น ให้กับโรงเรียนประถมขนาดเล็ก เพื่อให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือที่มีคุณภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่ม ควบคู่กับสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์และการสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการรังสรรค์ออกมาเป็นภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า การอ่านคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสร้างเด็กไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน คือการสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ

จากคนละ 2 เล่ม/เดือน เป็นคนละ 8.5 เล่ม/เดือน

หลังจากที่ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยคมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคตู้และหนังสือคุณภาพดีให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 673 โรง จึงพบว่าเด็กนักเรียนมีสถิติการอ่านที่เพิ่มขึ้น จากคนละ 2 เล่ม/เดือน เป็นคนละ 8.5 เล่ม/เดือน นับเป็นเครื่องมือยืนยันได้อย่างดีว่า ความจริงแล้วเด็กไทยรักการอ่านหนังสือ เพียงแต่ขาดโอกาสได้อ่านหนังสือคุณภาพดีและเหมาะสมกับวัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน โครงการต่างๆ ของเราได้ด้วยการบริจาคได้ที่ มูลนิธิไทยคม ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 127-0-73845-1