การติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน เปรียบได้กับการติดอาวุธให้ประเทศไทย ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกโครงการ “อ่าน คิด เขียนเป็น”

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

แน่นอนว่า “เยาวชน” คือ ผู้ที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก มูลนิธิไทยคม จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กระดับประถมศึกษา ด้วยการส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน และการนำเสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนผ่านโครงการประกวดประชันฝีมือการเขียนเล่าเรื่องให้กับเยาวชนไทย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในโลกออฟไลน์เท่านั้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเราใช้ช่องทางการการสื่อสารผ่าน Social Media ไม่น้อยกว่าการสื่อสารแบบเผชิญหน้า เราจึงร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และสื่อสารแนวคิดดังกล่าวของมูลนิธิด้วย กิจกรรมบนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เยาวชนและครอบครัว ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาไปตลอดชีวิต

เขียนเล่าเรื่องเป็นสำคัญตรงไหน ?

การเขียนเล่าเรื่อง (Storytelling)ให้ออกมาดี ครบทุกรสชาติ และองค์ประกอบนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ผู้เขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมเรื่องที่จะเขียน ต้องใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะเขียนให้รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เขียน ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ และแสดงทัศนะ รวมทั้งสรุปใจความภายในหน้ากระดาษที่กำหนด การประกวดด้านการเขียน จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปลุกศักยภาพและทักษะอันรอบด้านให้กับเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมประกวด พร้อมทั้งพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะการเขียนเป็นบ่อเกิดของปัญญา และปัญญาคืออาวุธสำคัญที่จะทำให้เยาวชน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ