ROAD TO 30 YEARS

มูลนิธิไทยคมได้ดำเนินงานภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการมอบโอกาสให้กับเยาวชนและคนไทย เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ผ่านกิจกรรมและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในการต่อยอดความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ 

โดยมูลนิธิไทยคมได้มอบโอกาสหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น โอกาสด้านการศึกษา โอกาสด้านการกีฬา โอกาสด้านการพัฒนาชุมชน และโอกาสด้านทุนการศึกษา

thaicom stat

 

OUR 30 YEARS OF DEDICATION

YOUTH OPPORTUNITY

โครงการด้านการศึกษา : บันทึกก้าวแรกแห่งความสำเร็จของมูลนิธิไทยคม  ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในชนบท เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้

SPORT OPPORTUNITY

โครงการด้านการพัฒนาเยาวชน : เพราะเยาวชนคืออนาคตของประเทศ มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน ทั้งด้านทักษะทางร่างกาย และการสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนการมอบโอกาสในการเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ

LOCAL OPPORTUNITY

โครงการด้านการพัฒนาชุมชน : การมอบโอกาสคือภารกิจสำคัญของมูลนิธิไทยคม ยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานแบบมืออาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ผ่านการนำเอาทฤษฎีและหลักแนวคิดสมัยใหม่ มาสร้างเสริมคุณค่าให้กับความสามารถของชุมชน

SCHOLARSHIP OPPORTUNITY

โครงการด้านทุนการศึกษา : มูลนิธิไทยคมมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2540 มาจนถึงปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่า การให้โอกาสการศึกษา คือการให้ที่ยั่งยืน

 

SUCCESS STORY

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้” โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่

สนิท ทิพย์นางรอง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีลิ่มทอง

“การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่” สนิท ทิพย์นางรอง  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

ศรีนวล วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน” ศรีนวล วงศ์ตระกูล อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง

พรนับพัน วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง” พรนับพัน วงศ์ตระกูล ด็อกเตอร์นักพัฒนาชุมชน

จารุวรรณ คำเมือง โครงการบ้านสามขา

“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย” จารุวรรณ คำเมือง เจ้าของธุรกิจกระดาษฟางข้าว

อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง

“จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ” อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ เรื่องราวของของคุณอารยา ชิงภัคดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์…