ร่วม 10 ปีแล้ว
ที่มูลนิธิไทยคม มอบทุนการศึกษา
เพื่อช่วยต่อยอดโอกาส และสร้างปัญญา
ให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง


ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

การให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือ การให้ปัญญา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมได้มอบทุน ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยไปแล้ว จำนวน 3,233 ราย ด้วยงบประมาณสูงถึง 77,352,500 บาท เพราะมูลนิธิฯ เชื่อว่าการให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือการให้ปัญญา โดยมีตัวอย่างโครงการมอบทุนให้กับน้องๆ เยาวชน ดังนี้

โครงการ “ต่อทุนหนุนฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 400 ทุน มูลค่า 5 ล้านบาท สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยมอบทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

โครงการ “ทุนสู่ฝันสันกำแพง” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันกำแพง จำนวน 101 ทุน มูลค่า 252,500 บาท