เม็ดเงินไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่ากับความตั้งใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของชาติ


โครงการ “ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม

มหาวิทยาลัยชินวัตร 50 ทุน 50 ล้านบาท”

 

50 ทุน 50 ล้านบาท เชื่อมเด็กไทยทัดเทียมนานาชาติ

มูลนิธิไทยคมอยากเห็นเด็กไทยเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และมีความสามารถพัฒนาประเทศทัดเทียมประเทศอื่นๆ บนโลก จึงได้มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เข้าถึงระบบการศึกษาแบบนานาชาติ โดยมีผู้สนใจสมัครจำนวน 350 คน และคัดเลือกจำนวน 50 คน รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 50 ทุน