Strong Mind Citizen

 

ปลดล็อคความสุข ด้วยจิตใจที่แข็งแรง

เราเชื่อว่า จิตใจที่เข้มแข็ง เป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลย์ 

27 ปีที่ผ่านมาเราจึงส่งมอบโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยมาโดยตลอด และในศตวรรษที่ 21 นี้ มูลนิธิไทยคมพร้อมที่จะส่งมอบการพัฒนาทักษะด้านการใช้ชีวิตตลอดจนการพัฒนาจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสุขในการพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเสมอ สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิต พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว เตรียมก้าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโล

OUR PROJECT

ค้นพบตัวเอง ในโลกอนาคตแห่งความหลากหลาย

มูลนิธิไทยคม มอบโอกาสเท่าทันโลกค้นพบตนเอง ค้นพบศักยภาพในโลกสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือวิเคราะห์ รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น  พร้อมสร้างสังคมคุณภาพบนโลกแห่งความหลากหลาย

สุขใดเล่า จะเท่าครอบครัว

โครงการสร้างสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวของมูลนิธิไทยคม ค้นพบความสุขด้วยความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม การบรรยายและหลักสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและสายใยในครอบครัว

เยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ

โครงการสร้างโอกาสและมอบเวทีให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมแห่งจิตใจที่แข็งแรง ผ่านการระดมสมองประลองไอเดีย ในการสร้างเครื่องมือสื่อสารกับสังคมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างแนวทางปฏิบัติให้สังคมเต็มไปด้วยจิตใจที่แข็งแรง

RAISE
THE STRONG MINDED
COMMUNITY

ร่วมขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกับจิตใจที่แข็งแรง
ไปพร้อมกับเรา