loader image
“การพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ"
เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องราวของ ‘เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม’ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการ Thaicom Robo Camp จากโอกาสที่ได้รับนั้นทำให้เฉลิมพลต่อยอดและพัฒนาความฝันตนเอง จากความฝันที่อยากเป็นนักบิน สู่การเป็นนักประดิษฐ์ที่อยากออกแบบเครื่องบินเองได้