“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย"
จารุวรรณ คำเมือง
เจ้าของธุรกิจกระดาษฟางข้าว