“ความรู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น"
ณัฐชยา กิจมงคลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี