"การไม่รู้จักตัวเองดีพอ อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในชีวิตไป"
ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย