loader image
“เมื่อมีโอกาส ใช้โอกาสให้คุ้มค่า แม้สิ่งที่ทำจะเหนื่อย แต่ดีกว่าเสียโอกาสไป"
ภาณุวัชร์ เอกจีน
เลขาธิการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ปี 2016)