"ศึกษา สังเกต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ"
ธัชดล สุทธิสมบูรณ์
นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี