Success Story

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้” โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่

Read More »

สนิท ทิพย์นางรอง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีลิ่มทอง

“การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่” สนิท ทิพย์นางรอง  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

Read More »

อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง

“จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ” อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ เรื่องราวของของคุณอารยา ชิงภัคดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม จากโอกาสทางการศึกษาที่เธอได้รับ จุดประกายโอกาสและสานฝันให้กับเธอ วันนี้เป็นโอกาสของเธอบ้างแล้วที่จะช่วยพัฒนาและปลูกฝั่งจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนบ้านลิ่มทองรุ่นต่อๆไป

Read More »