เม็ดเงินไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่ากับความตั้งใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของชาติ


โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิไทยคม

การให้ที่ยั่งยืนที่สุด คือ การให้ปัญญา

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่ทางมูลนิธิไทยคมมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยต่อยอดโอกาสทางการศึกษา สร้างปัญญาให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยระหว่างปี 2550-2560 มูลนิธิไทยคมได้มอบทุน มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย จำนวน 3,233 ราย ด้วยงบประมาณสูงถึง 77,352,500 บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนเยาวชนที่รอคอยโอกาสการศึกษาอยู่ทั่วประเทศ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิไทยคม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ปี 2550

โครงการ “ต่อทุนหนุนฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 400 ทุน มูลค่า 5 ล้านบาท สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยมอบทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

ปี 2551

โครงการ “ทุนสู่ฝันสันกำแพง” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันกำแพง จำนวน 101 ทุน มูลค่า 252,500 บาท

2. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

ธันวาคม 2550

โครงการ “ร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 80 พรรษาในหัวข้อ “ในหลวง…พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย”

ชิงทุนการศึกษาจำนวน 980 ทุน มูลค่า 9,800,000 บาท

สิงหาคม 2551

โครงการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 76 พรรษา

ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 3,600,000 บาท

ธันวาคม 2551

โครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา

ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 2,100,000 บาท

กรกฎาคม 2552

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”

ชิงทุนการศึกษา 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท

กันยายน 2552

โครงการ “ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม มหาวิทยาลัยชินวัตร 50 ทุน 50 ล้านบาท” มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เข้าถึงระบบการศึกษา แบบนานาชาติมีผู้สนใจสมัครจำนวน 350 คน และคัดเลือก จำนวน 50 คน รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 50 ทุน

กรกฎาคม 2553 – 2560

โครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์ มอบทุนให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทุนละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 7 ปี มีนักฟุตบอลได้รับทุน จำนวน 76 ทุน มูลค่า 760,000 บาท