loader image

ทักษะในการประดิษฐ์หุ่นยนต์
จะทำให้เยาวชนคิดเป็นระบบ ฝึกทักษะการวางแผน คิดคำนวณ
แก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็น ทำเป็น
เติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพของประเทศ


Thaicom RoboCamp

Learning By Doing อยากเรียนรู้ต้องลองทำดู

มูลนิธิไทยคมเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในตำราเท่านั้น แต่อยากให้เด็กไทยเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง (Learning By Doing) ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย “คิดเป็น ทำเป็น” แข่งขันได้ในเวทีโลก

การสร้างหุ่นยนต์ = การสร้างทักษะที่จำเป็นให้เยาวชน

การเรียนรู้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์นับเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง ที่ได้นำความรู้หลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้า การเขียนโปรแกรม รวมถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ (Life & Career Skill) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทย คิดเป็น ทำเป็น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ

มูลนิธิไทยคม จึงได้ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ หรือ BART LAB ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Thaicom RoboCamp ขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้โอกาสในการค้นหาตัวเอง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากโครงการไปแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคม และนำไปแข่งขันในเวทีระดับโลกตั้งแต่ปี 2009

● ปี 2009 มูลนิธิฯ สนับสนุน BART LAB Robotics Team ส่งหุ่นยนต์ Teleop I เข้าร่วมการแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย

● ปี 2010 มูลนิธิฯ สนับสนุน BART LAB Robotics Team ส่งหุ่นยนต์ Teleop II เข้าร่วมการแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open 2010 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย

● ปี 2011 มูลนิธิฯ สนับสนุน BART LAB Robotics Team ส่งหุ่นยนต์ Teleop III เข้าร่วมการแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open 2011 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย พร้อมจัดกิจกรรมค่าย Thaicom RoboCamp 2011 ครั้งแรก คัดเลือกนักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศ 50 คน เข้าค่ายคัดเลือกเหลือ 5 คนสุดท้ายไปเปิดประสบการณ์ที่ World RoboCup 2011 ประเทศตุรกี

● ปี 2012 มูลนิธิฯ สนับสนุน ส่งแข่ง 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ประเภทกู้ภัย (Rescue Robot) ชื่อ Teleop IV ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และหุ่นยนต์ช่วยเหลืองานบ้าน (Robot at home) ชื่อ BART LAB Asist Bot หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะรุ่นแรกของ BART LAB พร้อมจัดค่าย Thaicom RoboCamp 2012 (ปีที่ 2) คัดเลือกนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศ 50 คน เข้าค่ายและคัดเลือกเหลือ 6 คนสุดท้าย ไปเปิดประสบการณ์ในงาน World Robot Olympaid 2012 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

● ปี 2013 มูลนิธิฯ สนับสนุนทีม BART LAB เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคือ การแข่งขัน World RoboCup 2013 ที่กรุงไอนด์โฮเฟ่น (Eindhoven) ประเทศเนเธอแลนด์ ได้แก่ หุ่นยนต์กู้ภัย(Rescue Robot) และหุ่นยนต์ช่วยเหลืองานบ้าน (Robot at home) พร้อมจัดโครงการค่าย Thaicom RoboCamp 2013 (ปีที่ 3) คัดเลือกนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศ 50 คน เข้าค่ายและคัดเลือกเหลือ 5 คนสุดท้าย ไปเปิดประสบการณ์ในงาน RoboCup Japan Open 2014 ประเทศญี่ปุ่น