มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนโครงการ เขาประทับช้าง เทรล เขาประทับช้าง เทรล Kao Pratubchang Trail – KPTC Trail เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนโครงการ เขาประทับช้าง เทรล เขาประทับช้าง เทรล Kao Pratubchang Trail – KPTC Trail เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จ.ราชบุรี . เป็นเวลากว่า 34 ปี แล้วที่งาน “เขาประทับช้าง เทรล” เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากทั้งไทยและต่างประเทศ ในการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงการพัฒนาจิตใจให้เข็มแข็งท้าทายขีดจำกัดของตัวเราเอง ผ่านการวิ่งในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป อีกทั้งการผสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการให้เกิดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 3 ทศวรรษ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการริเริ่มออกกำลังกาย จนมีคำกล่าวที่ว่า “หากจะเริ่มวิ่งเทรลต้องมาเริ่มที่งานนี้” และยังเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมให้กับงานวิ่งในพื้นที่อื่น ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลอีกด้วย . มูลนิธิไทยคมส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Well Balanced Life) ทั้ง กาย ใจ และจิต โดยเริ่มจากการรู้จัก เข้าใจตัวเอง มีวิธีคิดและทักษะที่พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลง และร่วมกันยกระดับสังคมให้คนไทยให้ ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลกไปด้วยกัน