loader image

Category Archives: News

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ . คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย . ด้านคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา […]

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้ . โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องดวงตาได้ที่เพจ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือเว็บไซต์ http://www.pecf.or.th/

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติงานบนรถ Mobile Stroke Unit รวมถึงแผนการส่งต่อและซักซ้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและครบวงจร . โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคมและภาคีเครือข่าย นำร่องการช่วยเหลือที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือเป็นอำเภอที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตติดต่อกับ อำเภอท่าโรงช้าง เคียนซา วิภาวดี บ้านตาขุน และอำเภอพนม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลตรัง […]

มูลนิธิไทยคมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช.คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย.มูลนิธิไทยคมจึงเล็งเห็นว่าโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ […]

มูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แก่มูลนิธิดวงประทีป ณ สำนักงานมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่น เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ น้ำดื่ม สบู่ และเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 50 ชุด รวมมูลค่า 700,000 บาทแก่มูลนิธิดวงประทีป ณ สำนักงานมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ . ซึ่งในเขตคลองเตยจัดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในการระบาดของโควิด-19 ในเขต กทม. ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนคลองเตยให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และ สสส. จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม . โดยมี “ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการจัดงาน ร่วมด้วย “รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, “รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์” ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช , “ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ” ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง, “บรรณพจน์ ดามาพงศ์”ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และ “ทรงศักดิ์ เปรมสุข” กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมให้เกียรติเปิดงาน . ซึ่งรูปแบบการจัดงาน เดิน […]

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 1,200 กล่อง ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

ช่วงสายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 1,200 กล่อง ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ในเขตวังทองหลาง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ข้างเคียง

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตวังทองหลาง

ช่วงสายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตวังทองหลาง เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจกับปัญหาปากท้องของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณลานกีฬาฝั่งใต้ ใต้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยมีเจ้าหน้าที่เขตวังทองหลางมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการรับมอบเป็นอย่างดี

ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างหนักหน่วงมาโดยตลอด

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลศิริราชและที่สถาบันบําราศนราดูร

เมื่อเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลศิริราชซึ่งรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มาโดยตลอดและที่สถาบันบําราศนราดูร ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย จนเป็นอีกต้นแบบของโรงพยาบาลเฉพาะโรคติดเชื้อที่มีมาตรฐานสากล