loader image

Category Archives: News

โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ตั้งแต่โครงการรถต้นแบบมาจนถึงการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบรถโดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาตัวรถ จนถึงการขยายผลโดยการนำรถ MSU ไปประจำ ณ โรงพยาบาลที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ . นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง Stroke Awareness ให้กับคนไทยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช และร่วมส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้จักและเข้าใจ รวมถึงรณรงค์เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมามากกว่า 280,000 คน . มูลนิธิไทยคมขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช ที่โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ที่ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ จนได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent […]

Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra

“เมื่อผมมีโครงการดาวเทียมไทยคม ผมจึงคิดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ถมช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท และผมก็เลือกโรงเรียนประชาบาลสันกำแพงที่ผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ เป็นศูนย์ของเชียงใหม่” . จากดำริเริ่มแรกของดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่อยากเห็นเยาวชนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองได้ ขอเพียงแค่ได้มีโอกาส มีพื้นที่ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ . Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra ได้นำแนวคิดมาจากโครงการ FabLab@School ของ Prof. Paulo Blikstein ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ของการสร้างสรรค์ไอเดียและปล่อยพลังสร้างสรรค์ของผู้เรียนรู้ ให้ครูและผู้ให้ความรู้ได้ฝึกฝนทักษะการเป็น Active Teacher ตลอดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก . ห้องปฏิบัติการนี้ได้นำกระบวนการเรียนรู้ Constructionism และ Project Based Learning มาใช้จัดการเรียนรู้ ให้เป็นห้องเรียนแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่ผสมผสานศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาใช้ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสร้างสรรค์ชิ้นงาน […]

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนโครงการ เขาประทับช้าง เทรล เขาประทับช้าง เทรล Kao Pratubchang Trail – KPTC Trail เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนโครงการ เขาประทับช้าง เทรล เขาประทับช้าง เทรล Kao Pratubchang Trail – KPTC Trail เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จ.ราชบุรี . เป็นเวลากว่า 34 ปี แล้วที่งาน “เขาประทับช้าง เทรล” เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากทั้งไทยและต่างประเทศ ในการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงการพัฒนาจิตใจให้เข็มแข็งท้าทายขีดจำกัดของตัวเราเอง ผ่านการวิ่งในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป อีกทั้งการผสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการให้เกิดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 3 ทศวรรษ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการริเริ่มออกกำลังกาย จนมีคำกล่าวที่ว่า “หากจะเริ่มวิ่งเทรลต้องมาเริ่มที่งานนี้” และยังเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมให้กับงานวิ่งในพื้นที่อื่น ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลอีกด้วย . มูลนิธิไทยคมส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Well Balanced Life) ทั้ง กาย ใจ และจิต โดยเริ่มจากการรู้จัก เข้าใจตัวเอง มีวิธีคิดและทักษะที่พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลง […]

มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัฒน์ อาคารอัษฎางค์ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรค หลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดิน […]

คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิไทยคมได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน พร้อมทั้งมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับเขตสุขภาพ​ทั้ง 12 เขต

นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565 โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายปิฎก สุขสวัสดิ์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบฯ มาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมิการาม พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์.เนื่องด้วยมูลนิธิไทยคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมิการาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน.หลังจากนั้นทางมูลนิธิไทยคมได้นำเงินถวายวัดพระธรรมิการาม และมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ 3 โรงเรียนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดคือ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนวัดธรรมิการาม […]

มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อมให้ความรู้กับประชาชนให้รับทราบถึงการดูแลรักษา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น.ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ และมีประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานนี้นอกจากมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีแล้ว ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติจากประชาชนทั้งประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

มูลนิธิไทยคมจัดงาน TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก

TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยความตั้งใจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาด้วยการกระจายความรู้ผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ห่างไกล ให้ความรู้เป็นแรงผลักดันเยาวชนไทยไปสู่อนาคต ระยะเวลาผ่านมาแล้วกว่า 29 ปี มูลนิธิได้ริเริ่มโครงการมากมายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การฝึกทักษะด้านกีฬา และการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี ทำให้คนทั่วโลกเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดาย ข้อมูลข่าวสารมหาศาลเดินทางข้ามทวีปได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ทลายกรอบความคิดและความรู้เดิมที่เคยถูกจำกัดด้วยพรมแดน การเตรียมพร้อมเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองไทยจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเยาวชนของเราให้เป็น “พลเมืองโลก” ผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมองภาพแบบองค์รวม เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น แต่ไม่ละทิ้งการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่ง และพร้อมยกระดับสังคมตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จของตน  TCF Talk Forum 2022 “เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก” คือเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่จะเป็นก้าวแรกของมูลนิธิไทยคมและเป็นก้าวสำคัญของคนไทยสู่การเตรียมพร้อมเป็น “พลเมืองโลก” ตลอดระยะเวลา 3 วัน พลเมืองโลกในแวดวงต่าง ๆ […]

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยทาง ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทั้งอันตรายและฉุกเฉินพบได้ทั้งคนวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ จากสถิติในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการสูงเป็นอันดับติด 1 ใน 3 โดยทางมูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งรถผู้ป่วยเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จำนวน 2 คัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันได้มากกว่า 700 ราย และการขยายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ . คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย . ด้านคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา […]