มูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนโครงการแสง นำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในฐานะพลเมืองโลก

เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการแสง นำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในฐานะพลเมืองโลก มูลนิธิไทยคมขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา และให้เกียรติมูลนิธิไทยคมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวาระพิเศษนี้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพคนไทยไร้สโตรค สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การสร้างสังคมที่ดีต่อไป