มูลนิธิไทยคมมอบตู้-หนังสือดี พร้อมเสริมทักษะกระตุ้นเด็กไทยรักการอ่าน

คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการ มูลนิธิไทยคม กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ที่มูลนิธิไทยคมจัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมทักษะวิธีการใช้หนังสือและปากกาพูดได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบใหม่ ก่อนจะมอบให้คุณครูนำไปใช้จริงในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้คุณครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของแต่ละโรงเรียนเพื่อนำเอาความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย กลับไปปรับใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องวิธีการและเทคนิคในการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านผ่านกิจกรรมที่สนุกเหมาะสมกับวัย ที่สำคัญคืออยากให้เด็กเกิดทักษะในด้านการอ่าน การสรุปใจความสำคัญ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กด้วยค่ะ”

โครงการ “ครูนักส่งเสริมการอ่าน” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 สืบเนื่องจากมูลนิธิไทยคมได้จัดโครงการ “อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา”  โดยจัดมอบตู้หนังสือไปแล้วกว่า 591 ตู้  และโครงการ “สุดยอดนักอ่าน”  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการอ่านของเด็กประถมในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทำให้พบว่าคุณครูมีความสำคัญมากในการส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจและรักการอ่าน  มูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมครูขึ้น ที่ผ่านมาจัดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น  มีคุณครูเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 200 คน  คุณครูหลายท่านยังได้นำความรู้และเทคนิคต่างๆ จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียน  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มสถิติการอ่านของเด็ก

สิ่งสำคัญในการจัดโครงการ “ครูนักส่งเสริมการอ่าน” ในปีนี้ก็คือ เป็นครั้งแรกของคุณครูที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้ปากกาพูดได้ก่อนจะมอบให้คุณครูนำไปใช้จริงกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทั้งในเรื่องวิธีการใช้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต TK PARK  และร่วมเปิดประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน

มูลนิธิไทยคมหวังว่าคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ทักษะวิธีการใช้หนังสือ การใช้ปากกาพูดได้ เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียน  ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือมากขึ้น ถ้าคุณครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อว่าเมื่อเด็กๆ โตขึ้นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป