เรียนรู้วิถีชุมชนที่บ้านสามขาฉบับเด็กดรุณสิกขาลัย

มูลนิธิไทยคม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดแนวคิดด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิไทยคม ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีชุมชน จิตอาสา และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกัน และเรียนรู้การแบ่งปันน้ำใจ

คุณพรนับพัน วงศ์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
มูลนิธิไทยคมประจำบ้านสามขา

ชุมชนบ้านสามขา เป็นชุมชนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ทฤษฎี  Constructionism คือการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จากองค์ความรู้เดิมและการลงมือทำด้วยตนเอง เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของบ้านสามขาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนดรุณสิกขาลัย ให้ได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรงจากผู้คนในชุมชน เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การทำงานร่วมกัน รวมถึงการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

การแนะนำข้อมูลชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้านบุญเรือน เฒ่าคำ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน ที่เป็นต้นแบบของการเสียสละเพื่อส่วนรวม
นักเรียนแบ่งกลุ่มเดินสำรวจชุมชน
ชมกระบวนการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

นักเรียนดรุณสิกขาลัยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก 3 บ้านเรียน ได้แก่ บ้านเรียน SURVIVAL, บ้านเรียนปิ่นโต และบ้านเรียนคิดดี รวม 34 คน โดยนักเรียนในแต่ละบ้านเรียนจะได้รับโจทย์การเรียนรู้ที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบ้าน

พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีที่ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ในวันนี้นอกจากคณะจากดรุณสิกขาลัย มูลนิธิไทยคมแล้ว ยังมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสามขามาร่วมพิธีนี้ด้วย
นักเรียนโรงเรียนบ้านสามขาแสดงฟ้อนต้อนรับแขก
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยพี่ๆ อาสาสมัครจากมูลนิธิไทยคม

บ้านเรียน SURVIVAL เป็นบ้านเรียนที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากในแทบทุกด้าน ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และความกล้าที่จะละทิ้งสิ่งเดิม (Disruption) จึงเป็น Mindset ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้เรียนจะมุ่งพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านเครื่องมือและกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การออกค่ายพักแรม การเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

เรียนรู้วิธีการกางเต็นท์
เดินป่าเรียนรู้วิถีชุมชน

บ้านเรียนปิ่นโต เป็นบ้านเรียนที่ผู้เรียนมีความสนใจเกี่ยวข้องกับอาการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะ และการออกแบบ โดยผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับอาหารให้สอดคล้องและก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงงานของตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานความสนใจด้านอาหาร

กิจกรรมเรียนรู้การดำรงชีวิตในป่า
กิจกรรม MasterChef บ้านปิ่นโต โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนบ้านสามขามาประกอบอาหาร

บ้านเรียนคิดดี (KidDee) เป็นบ้านเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกโดยการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้แนวคิด “คิดดี (KidDee)” โดยมุ่งให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ละลายพฤติกรรม
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โดยน้องๆ จากบ้านคิดดี
ออกแบบสนามเด็กเล่นเสริมพัฒนาการ
กิจกรรมรอบกองไฟช่วงกลางคืน