มูลนิธิไทยคมชวนเยาวชนไทยเปิดโลกกิจกรรมวันว่างกับ สสส.

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย และ 35% คิดว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อย และ 12% มองว่าไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง โดยเยาวชน 1 ใน 3 อยากมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์หรือปลอดภัยในชุมชน จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมองเห็นโอกาสช่วงปิดเทอม ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ตลอดจนการปลดปล่อยศักยภาพของตัวเอง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในมิติสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ‘ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง’

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ได้กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ‘ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง’ ว่า “สสส.ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 500 กิจกรรม และสนับสนุนทุนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสคิดริเริ่มกิจกรรมกว่า 400 โครงการตลอดปี โดยสสส.ได้แบ่งความหลากหลายของกิจกรรมออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กๆ และผู้ปกครองเข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น”

 

 

สสส.ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า (ช่วงวัยประถมศึกษาตอนปลาย) ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุกน่าสนใจ (ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น) กิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ที่มีเนื้อหารอบด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้น (ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) เน้นวิชาการ สอดแทรกประเด็นทางสังคม (ช่วงมหาวิทยาลัย) จัดกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ และ(กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ) อบรม Workshop เน้นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในอาชีพ

 

 

นอกจากนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนยังได้จัดกิจกรรม ‘ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์’ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงออกพัฒนาศักยภาพตัวเอง ไม่ว่าจะทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและด้านอื่นๆ พร้อมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรม One Day Camp ชวนน้องๆ เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจบนดวงแสตมป์ทั้งของไทยและเทศในพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน รวมถึงจัดค่ายตะลุยโลกแสตมป์ 4 วัน 3 คืน พาเยาวชนอายุ 11-14 ปี จำนวน 100 คน ไปลุยโลกกว้างในสถานที่และเรื่องราวที่อยู่บนดวงแสตมป์

 

 

มูลนิธิไทยคมเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง ส่งผลให้พวกเขาค้นพบตัวเองและความฝัน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รอบตัว พัฒนาทักษะทางสังคม ตลอดจนการแบ่งปันสู่สังคม มูลนิธิไทยคมขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมของสสส. และเข้าร่วมเป็นองค์กรพันธมิตร ตามความเชื่อของเราที่ว่า ‘ขบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดี’

หากช่วงปิดเทอมน้องๆ ยังว่าง สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com  และทาง Facebook : Happyschoolbreak  / Twitter : pidterm