มูลนิธิไทยคมระดมทุนจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องๆที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี

ตามที่มูลนิธิไทยคมได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “ชุดนักเรียนหลังน้ำท่วม” ซึ่งมีผู้บริจาคเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 119,294.14 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)  และมูลนิธิมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนให้ครบจำนวน 1,000 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งมูลนิธิไทยคมได้นำชุดนักเรียนไปมอบให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 15 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้บริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิไทยคม ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเยาวชนซึ่งจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป