loader image

มูลนิธิไทยคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิไทยคม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) พร้อมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ และแนวทางการพัฒนาจิตใจให้กับสังคม ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

                   

ครอบครัวชินวัตร และมูลนิธิไทยคม เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ จะสามารถเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคม ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ #thaicomawaken