loader image

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติงานบนรถ Mobile Stroke Unit รวมถึงแผนการส่งต่อและซักซ้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและครบวงจร
.
โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคมและภาคีเครือข่าย นำร่องการช่วยเหลือที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือเป็นอำเภอที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตติดต่อกับ อำเภอท่าโรงช้าง เคียนซา วิภาวดี บ้านตาขุน และอำเภอพนม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลตรัง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองบินตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดตรัง ซึ่งการนำร่องโครงการดังกล่าวในพื้นที่จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอได้ดียิ่งขึ้น
.
โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเหมือนได้รับโชคดีและเป็นวีไอพีที่จับต้องได้เท่าเทียมกันทุกคน