“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3” 

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โรคหลอดเลือดสมองรู้จัก รักษาได้ ป้องกันได้”

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

รู้จัก สโตรก ( โรคหลอดเลือดสมอง ) ป้องกันได้
หน้าเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีก กล่าวพูดไ่ม่ชัด
โทร. 1669 ทันที. ! ห่างไกลอัมพาต

Siriraj Stroke Center Voice TV 21 วิ่งไหนดี : Wingnaidee แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3