Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra

“เมื่อผมมีโครงการดาวเทียมไทยคม ผมจึงคิดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ถมช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท และผมก็เลือกโรงเรียนประชาบาลสันกำแพงที่ผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ เป็นศูนย์ของเชียงใหม่” . จากดำริเริ่มแรกของดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่อยากเห็นเยาวชนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองได้ ขอเพียงแค่ได้มีโอกาส มีพื้นที่ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ . Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra ได้นำแนวคิดมาจากโครงการ FabLab@School ของ Prof. Paulo Blikstein ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ของการสร้างสรรค์ไอเดียและปล่อยพลังสร้างสรรค์ของผู้เรียนรู้ ให้ครูและผู้ให้ความรู้ได้ฝึกฝนทักษะการเป็น Active Teacher ตลอดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก . ห้องปฏิบัติการนี้ได้นำกระบวนการเรียนรู้ Constructionism และ Project Based Learning มาใช้จัดการเรียนรู้ ให้เป็นห้องเรียนแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่ผสมผสานศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาใช้ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมต้นแบบ (Rapid Prototype) ตามความสนใจ