แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

ศิริราช มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

( 27 ส.ค. 62 )  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่  5  เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี  รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  และ  รศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  พร้อมด้วย คุณพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และคุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

รวมด้วยทีมดารานักแสดง นำทีมโดยคุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (คุณอ็อฟ) คุณธัญญา วชิรบรรจง (คุณแดง) คุณเอกนรี วชิรบรรจง (คุณบีบี ลูกสาวคุณอ็อฟ) คุณอู๋ ธนากร คุณนง ทนงศักดิ์ คุณเจมส์ จิรายุ คุณพลอย ภัทรากร คุณน้ำฟ้า ธัญญภัสร์ และพิธีกรคุณอาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น G รพ.ศิริราช

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวว่า “งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” จะจัดในวันอาทิตย์ที่  3  พฤศจิกายน 2562  เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 และเป็นวาระพิเศษที่ รพ. ศิริราช และโรงพยาบาลเครือข่าย รวมถึง มูลนิธิไทยคม และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพที่ทรงได้ปฏิบัติมาตลอด เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมร่วมกันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ การกำหนดนโยบายรับ-ส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างโรงพยาบาลในเขต ซึ่งจะเกิดความเข้มแข็งของการทำงานตามมาอย่างเป็นรูปธรรม และกิจกรรมนี้ยังเป็นการดำเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชน   ชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

อนึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ  หากประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี  ในบทบาทของโรงพยาบาลศิริราช ที่เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันการณ์  รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทัดเทียมนานาชาติ  ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน  เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตในศิริราชมูลนิธิ  เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วยต่อไป

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน และคนที่ท่านรัก ให้มาร่วมออกกำลังกายในงานนี้ สามารถสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ (หรือจนกว่าจะเต็ม) https://www.runningconnect.com/event/STK2019 หรือสมัครด้วยตนเองวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่โถงอาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010  สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806)  ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด)  โทร. 0 2419 7658-60 นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง  ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้านรายต่อปี  ในจำนวนนี้เกิดจาก  โรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ยิ่งไปกว่านั้น มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อ 100,000 ราย หรือร้อยละ 2 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง อันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอัตราการพิการสูง ถึงร้อยละ 70 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึงมีแนวโน้มพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หากประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี

 ในบทบาทของโรงพยาบาลศิริราช ที่เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอย่าง     ทันการณ์ รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทัดเทียมนานาชาติ   การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วย และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย”

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า  “โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90  หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน  เช่น  ลดการรับประทานอาหารเค็ม  ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดี และสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที

สำหรับกิจกรรมงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”  ในวันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 03.00 น. พิธีเปิดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 03.30 น. และเข้าเส้นชัยบริเวณเดียวกัน  กิจกรรมประกอบด้วย

1. การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 1.1) ประเภทมินิมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท 1.2) ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 800 บาท

2. การเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่ง ณ บริเวณท้องสนามหลวง    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3. การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่ง ณ บริเวณท้องสนามหลวง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ผู้แข่งขันชาย จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ มูลค่า  ๕๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท  ตามลำดับ

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนผู้แข่งขันชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าแข่งขันหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ มูลค่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

ผู้สมัครเข้าร่วมทุกกิจกรรมจะได้เสื้อสีและเหรียญที่ระลึก พิเศษ! ผู้สมัครฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับเสื้อผู้พิชิตเพิ่มอีก 1 ตัว เมื่อวิ่งครบระยะทาง และผู้วิ่งเข้าเส้นชัย ๕๐๐ ท่านแรก ร่วมทั้งผู้ร่วมเดินเพื่อสุขภาพ และปั่นจักรยานทุกท่านที่เข้าเส้นชัย จะได้รับหมวก ท่านละ ๑ ใบ  ทั้งนี้จะได้รับเสื้อสีเหลืองลายสมองสมอง เพื่อสื่อถึงโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย และ Race Pack ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ( 3 พ.ย. 62)  ยังมีการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทาง www.sirirajstrokecenter.org หรือ Facebook: Walk run bike fighting stroke

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า “มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ด้วย

มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นว่ากิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้คนไทย ได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยจุดร่วมทางแนวคิดที่ตรงกันของโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิไทยคม ในเรื่องของการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้”

คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเองก็เชื่อว่า การที่คนเรามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัย ถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเมื่อปลอดโรคภัย ไร้ความเจ็บป่วย ผู้คนก็สามารถทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมได้

ซึ่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เอง ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคม มาโดยตลอดภายใต้ ชื่อโครงการ “KING POWER THAI POWER พลัง คนไทย”  ทั้งนี้ เพื่อต้องการสนับสนุน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประโยชน์ให้กับคนไทย และสังคมไทย กิจกรรม “ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” นี้ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้คนไทยได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคภัย และตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง โดยถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคมไทย