ลมหายใจแห่งการเรียนรู้ที่บ้านสันกำแพง

วันนี้ทีมงานมูลนิธิไทยคมขอพาทุกท่านมาชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำโครงงานของตัวเอง ภายใต้หัวข้อ #สิ่งแวดล้อม นำขยะหรือของเหลือใช้มาสร้างการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 5S

S1 จุดประกายความคิด (Sparkling)
กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิด รู้จักการเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง


S2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching)
เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลมาวางแผน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความถนัดของแต่ละบุคคลในกลุ่ม มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม

S3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying)
นักเรียนสามารถทำงานด้วยตนเอง ปฏิบัติจริง และแก้ปัญหาได้

S4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing)
นักเรียนสามารถนำเสนอองค์ความรู้ กระบวนการจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงผ่านสื่อต่างๆและสื่อเทคโนโลยี เช่น กล้องดิจิตอล โปรแกรม Movie Maker หนังสือเล่มเล็ก ตามความสนใจ

S5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Showing and Sharing)
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ อภิปรายเพื่อซักถาม เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและให้คะแนนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ชุมชน ผู้ ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน

และถึงแม้ว่าบางโครงงานจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่น้อง ๆ ก็สามารถถอดบทเรียน เข้าใจว่าทำไมถึงทำไม่สำเร็จ และหากได้ทำโครงงานนี้ใหม่จะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้โครงงานนี้สำเร็จ นี่เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านสันกำแพงเติบโตเป็นบุคคลที่ “คิดเป็น ทำเป็น อยู่เป็น” อย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป