โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง