loader image

Category Archives: Global Citizen

บทบาทของ SOFT POWER สำคัญอย่างไรต่อประเทศ จากบทสัมภาษณ์ผ่านมุมมองของ “คุณแชมป์ ฤทธิกร มหาคชาภรณ์”

Soft Power มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย Soft power มีความสำคัญต่อทั้งโลกไม่ใช่กับแค่ในประเทศ โดยมีความสำคัญทั้งสองด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และ การเมือง ถ้าพูดถึง Soft power เป็นสิ่งที่มีต้นตอมาจากความคิด การที่เราสามารถพัฒนาความคิดให้เกิดเป็นอุตสาหกรรม และสามารถทำให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดได้ นั่นคือการสร้างนวัตกรรมให้กับวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้น ซี่งการสร้างนวัตกรรมให้วัฒนธรรมเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ บนโลก สามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีขนาดใกล้เคียง หรือ เทียบเท่า กับอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักของประเทศเดิมอยู่แล้วได้ ซึ่งถ้าสร้างนวัตกรรมให้กับวัฒนธรรมของคนไทยได้ จะมีโอกาสที่ขยายเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับสากลได้นั่นคือความสำคัญของ “Soft Power” วัฒนธรรม / นวัตกรรม ความเป็นจริงคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นคือ นวัตกรรม แต่สิ่งที่ทำซ้ำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นจารีต คือ วัฒนธรรม แต่สองอย่างนี้เมื่อรวมกันแล้ว ไม่ได้มีค่าเท่ากับสอง แต่มีค่ามากกว่าสาม สี่ หรือ สิบเป็นต้นไป ทั้งสองอย่างนี้เป็นการรวมกันของสองสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกันเข้ามารวมไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น คนแรกที่เอายางลบมาใส่ไว้ในท้ายของดินสอ ทั้งที่สองสิ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกัน สิ่งหนึ่งมีไว้เขียน อีกสิ่งหนึ่งมีไว้ลบ จนกลายเป็นสิ่งที่เราใช้งานจนถึงปัจจุบัน นั่นคือนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนให้สังคมก้าวไปข้างหน้า การนำนวัตกรรมและวัฒนธรรมสองสิ่งนี้มารวมกัน […]