loader image

Category Archives: Success Story

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้” โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่

สนิท ทิพย์นางรอง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีลิ่มทอง

“การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่” สนิท ทิพย์นางรอง  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

ศรีนวล วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน” ศรีนวล วงศ์ตระกูล อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง

พรนับพัน วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง” พรนับพัน วงศ์ตระกูล ด็อกเตอร์นักพัฒนาชุมชน

จารุวรรณ คำเมือง โครงการบ้านสามขา

“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย” จารุวรรณ คำเมือง เจ้าของธุรกิจกระดาษฟางข้าว

อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง

“จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ” อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ เรื่องราวของของคุณอารยา ชิงภัคดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม จากโอกาสทางการศึกษาที่เธอได้รับ จุดประกายโอกาสและสานฝันให้กับเธอ วันนี้เป็นโอกาสของเธอบ้างแล้วที่จะช่วยพัฒนาและปลูกฝั่งจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนบ้านลิ่มทองรุ่นต่อๆไป

ตะวัน ถิ่นถาวรกุล โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเองเร็ว ก็สามารถกำหนดก้าวเดิน วางแผนและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ” ตะวัน ถิ่นถาวรกุล นักวิจัยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านอวกาศ Space Zap

เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม โครงการ Thaicom Robo Camp

“การพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ” เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องราวของ ‘เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม’ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการ Thaicom Robo Camp จากโอกาสที่ได้รับนั้นทำให้เฉลิมพลต่อยอดและพัฒนาความฝันตนเอง จากความฝันที่อยากเป็นนักบิน สู่การเป็นนักประดิษฐ์ที่อยากออกแบบเครื่องบินเองได้

ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล โครงการ You Can Do It

“การไม่รู้จักตัวเองดีพอ อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในชีวิตไป” ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย