คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ
.
คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
.
ด้านคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย กล่าวว่าทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้พัฒนาวิธีการเรียน การสอนแนวใหม่มาโดยตลอด โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างคนคุณภาพสู่สังคมและก้าวสู่เวทีโลก อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณมูลนิธิไทยคมเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มาโดยตลอดทั้งอาคารเรียน และปัจจัยส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้านต่างๆของโรงเรียนมายาวนานกว่า 20 ปี