โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รพ.ศิริราช

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1,880 รายต่อแสนรายโดยผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 ราย ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการถึงร้อยละ 70 ซึ่งการเข้าถึงการรักษาในระยะฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการของผู้ป่วยได้

*** การติดต่อเรียกรถพยาบาลเคลื่อนที่ รพ.ศิริราช สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ที่มีอาการตาตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ตั้งแต่เริ่มมีอาการไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยโทรแจ้ง 1669 (ศูนย์เอราวัณ) ทางศูนย์ฯ จะแจ้งต่อไปยังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในเขตที่ดูแลเพื่อให้เข้าไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจอาการและนำผู้ป่วยมาที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ขณะเดียวกันทางศูนย์เอราวัณก็แจ้งหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ รพ.ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) ที่มีผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเป็นผู้รับสายและซักถามอาการ และติดตามทีมแพทย์ให้ออกปฏิบัติการรับผู้ป่วย เพื่อการรักษาในรถ Mobile Stroke Unit ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ตามที่ได้ประสานงานไว้ ภายในรถพยาบาลเคลื่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และตรวจเลือดที่จำเป็น เพื่อตัดสินการรักษาเบื้องต้น ปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมความพร้อมของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาลต้นทางต่อไป ***