จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย และ 35% คิดว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อย และ 12% มองว่าไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง โดยเยาวชน 1 ใน 3 อยากมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์หรือปลอดภัยในชุมชน จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมองเห็นโอกาสช่วงปิดเทอม ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ตลอดจนการปลดปล่อยศักยภาพของตัวเอง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในมิติสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ‘ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง’   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์...